Adatkezelési szabályzat

Kezdőlap

Hatályos 2018. május 25-től!

A Magyar Újságírók közössége (MÚK)
adatkezelési szabályzata

Jelen Szabályzat célja, hogy a Magyar Újságírók Közössége (továbbiakban: MÚK) Alapszabályával és más szabályzataival, valamint a Polgári Törvénykönyv, az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „Rendelet”) előírásaival összhangban szabályozza a MÚK adatkezelési tevékenységét. A jelen Adatkezelési Szabályzatot az Egyesület Alapszabálya  értelmében az Elnökség állapítja meg és módosítja.

 

Az Adatkezelő neve és székhelye

Név:    Magyar Újságírók Közössége (MÚK)
Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 31.
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: 1-209-3494

I. Az adatkezelés célja

A MÚK az Alapszabályában foglaltaknak megfelelően kezeli Tagjainak személyes adatait abból a célból, hogy a Tagok a MÚK Alapszabályában meghatározott, tagságukból eredő jogaikat és kötelezettségeiket gyakorolhassák (így például, hogy tisztséget vállalhassanak az egyesületben).

II. Az adatkezelés jogalapja

A MÚK a Tagok személyes adatait a Rendelet 6.§ c) pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:63.§ (1) bekezdése alapján a tagság nyilvántartása érdekében a Tagok előzetes, önkéntes, kifejezett és tájékozott hozzájárulása alapján kezeli.

A Tagok a MÚK-ba történő belépésük során, az Egyesület Alapszabálya értelmében a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, valamint az egyesület részére adott megbízás aláírásával előzetes, önkéntes, kifejezett és tájékozott hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a MÚK személyes adataikat a fent meghatározott célokból kezelje. Az egyesület nyilvántartásainak vezetése számítógépen történik.

III. A kezelt adatok köre

A Tagra vonatkozó személyes adatokat az Egyesület közvetlenül a Tagtól szerzi meg.

Az Egyesület a Tagok alábbi személyes adatait kezeli:

Személyes adat Adatkezelési cél
teljes név tag  beazonosítása
   
lakcím/tartózkodási hely kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
   
anyja neve tag beazonosítása
születési hely és idő tag beazonosítása
lakóhely és tartózkodási hely kapcsolattartás
   
   
   
   
   

A tagnévsor és a Tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

IV. Az adatok megismerésére jogosult személyek, adattovábbítás, adatfeldolgozók

A Tagok személyes adataihoz csak a MÚK tisztségviselői és – a feladataik ellátásához szükséges mértékben – adminisztrációs jogosultsággal rendelkező munkavállalói, és ezen belül is azok férhetnek hozzá, akiknek az adatkezelés hivatkozott céljainak megvalósítása érdekében azok megismerése feltétlenül szükséges. Ezen, személyes adatokhoz hozzáférő személyek az elnök, alelnök, az elnökség tagjai, az ellenőrző és az etikai bizottság elnöke és tagjai, valamint az irodavezető.

A MÚK Alapszabályának értelmében az egyesület működése során keletkezett iratokba a Tagok megkötés nélkül betekinthetnek, amennyiben az mások jogát vagy jogos érdekét – különös tekintettel a személyiségi jogokra, a személyes adatok és a szellemi alkotások védelmére, valamint az üzleti titokra – nem sérti vagy nem veszélyezteti.

A Tagok személyes adatainak feldolgozása céljából a MÚK által megbízott adat-feldolgozónak a titoktartási szabályok szigorú betartásával adható csak át személyes adat.

A MÚK kötelezettséget vállal arra, hogy szükség esetén kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendeletnek megfelelő, érinettek jogainak védelmét biztosító, technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

A Tagok személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

A MÚK a Tagok személyes adatait más személynek vagy szervezetnek – jogszabály által előírt esetek kivételével vagy a Tag hozzájárulása hiányában – nem adhatja át.

V. Az adatok biztonsága

A MÚK számítógépes nyilvántartását tartalmazó géphez fizikailag csak a jogosultak tudnak a hozzáférni. A rendszerbe csak a jogosult felhasználók, egyedi azonosítóval, jelszóval tudnak belépni. A MÚK a Tagok személyes adatai biztonságának és bizalmas jellegének megőrzése érdekében ésszerű technikai és szervezési intézkedést tesz, és az aktuális jogi változások és/vagy technikai fejlődés alapján rendszeresen felülvizsgálja és fejleszti azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

VI. Az adatkezelés időtartama

A fentiekben meghatározott célok érdekében az Egyesület a Tag személyes adatait a hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig – ami a Tagok esetében egyúttal az Egyesületből történő kilépést és így a tagsági jogviszonyuk megszűnését jelenti -, illetve a jogszabályok és az Egyesület egyéb szabályzatai által meghatározott szükséges ésszerű időtartamig kezeli az adatkezelés céljainak megfelelően.

A fentiekben meghatározott célok érdekében az Egyesület a Jogosult személyes adatait a hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, illetve a jogszabályok (különösen a Törvény valamint az adó-, TB-jogszabályok) és az Egyesület egyéb szabályzatai által meghatározott és előírt időtartamig kezeli az adatkezelés céljainak megfelelően.

Budapest, 2018. május 25.

A MÚK elnökségének jóváhagyásával:

dr. Lovas Dániel
a MÚK elnöke